Richtlijnen

De NOV is actief in het ontwikkelen en reviseren van richtlijnen voor orthopedisch medisch handelen. We nemen zelf het initiatief hiertoe en we participeren in de richtlijnontwikkeling van aanverwante specialismen.

Richtlijnendatabase

Alle actuele richtlijnen zijn ondergebracht in de Richtlijnendatabase. Deze is modulair opgezet; dit vergemakkelijkt de integratie tussen (onderdelen van) richtlijnen en maakt onderlinge verwijzing mogelijk. Zo kunt u als medisch specialist gemakkelijk schakelen tussen gerelateerde richtlijnen. De database vereenvoudigt verder het vinden van aanverwante informatie, zoals patiënteninformatie en indicatoren. Op de tabbladen Onderbouwing en Overwegingen leest u bijvoorbeeld hoe de richtlijnwerkgroep tot aanbevelingen is gekomen.
Wilt u nieuwe onderzoeken onder de aandacht brengen van de richtlijnwerkgroep, dan kan dat. U doet dit - na inloggen - via de Commentaar-knop. De richtlijn verandert zo in een levend document dat snel aangepast wordt als nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Suggesties en opmerkingen zijn welkom via info@richtlijnendatase.nl.

Guidelines in English

Richtlijnen oncologie
De oncologische richtlijnen staan ook in de Richtlijnendatabase.

Methodologie van Richtlijnontwikkeling

In opdracht van de Raad voor Wetenschap, Opleiding en Kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten, waarin alle wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigd zijn, is het adviesrapport Richtlijnen; medisch specialistische richtlijnen 2.0 opgesteld. Hiervoor heeft deze Raad een commissie met afvaardiging uit 9 wetenschappelijke verenigingen (waaronder de NOV) ingesteld. Dit adviesrapport geeft aanbevelingen over het proces en de methodologie van richtlijnontwikkeling en behandelt de implementatie, organisatie en financiering van richtlijnen.

Juridische betekenis van richtlijnen

Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften, maar bevatten op evidence gebaseerde inzichten en aanbevelingen waaraan zorgverleners moeten voldoen om kwalitatief goede zorg te verlenen. Aangezien deze aanbevelingen hoofdzakelijk gebaseerd zijn op ‘algemeen bewijs voor optimale zorg voor de gemiddelde patiënt’, kunnen zorgverleners op basis van hun professionele autonomie zo nodig in individuele gevallen afwijken van de richtlijn. Afwijken van richtlijnen kan in bepaalde situaties zelfs noodzakelijk zijn. Als van de richtlijn wordt afgeweken, moet dit - indien relevant - in overleg met de patiënt te gebeuren. Afwijkingen van de richtlijn moeten altijd beargumenteerd en gedocumenteerd worden.

Als u inzage wilt in een oude versie van een richtlijn, kunt u deze opvragen via kwaliteit@orthopeden.org.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.