PROMs

Patient Reported Outcome Measures (PROMs) beschrijven de uitkomsten van de zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Meestal zijn dit vragenlijsten waarop de patiënt de kwaliteit van leven of het niveau van functioneren aangeeft.

De NOV wil komen tot een set van PROMs die - via vastlegging in kwaliteitsregistraties zoals de LROI - kunnen bijdragen aan voortgaande verbetering van kwaliteit in de orthopedische zorg. Daarbij is het uiteraard belangrijk dat terugkoppeling van de resultaten naar de professionals plaatsvindt.

Informatie over PROMs-vragenlijsten en de aanlevering van PROMs vindt u op de website van de LROI. De informatie voor patiënten (inclusief uitleganimatie die de vakgroepen kunnen gebruiken) staat op de website Zorg voor beweging.

In 2019 is het NOV PROMs-advies gemoderniseerd. Op 30 januari 2020 is dit advies geaccordeerd in de algemene ledenvergadering van de NOV. Van dit advies is een stroomschema beschikbaar.

Beleidssamenvatting
Het stimuleren van het gebruik van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) onder de leden van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) is belangrijk. PROMs behoren tot het domein van de zorgprofessional; deze uitkomsten dragen bij aan het proces van samen beslissen en de evaluatie van de effecten van de behandeling. Daarnaast kan de orthopeed de uitkomsten gebruiken voor interne kwaliteitsverbetering. Hiermee sluit de NOV aan op het hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg en de verschuiving binnen de gezondheidszorg van puur medische behandeling naar voorbereiding en ondersteuning van patiënten, gericht op participatie (deelname in werk, gezin, sport en vrije tijd).
Met verschillende partijen, waaronder fysiotherapeuten en patiëntvertegenwoordigers, is vastgesteld waar het gebruik van PROMs binnen de orthopedie primair aan bij moet dragen. Vanuit dat oogpunt is het NOV PROMs-advies uit 2012 geëvalueerd, is een knelpuntenanalyse uitgevoerd en zijn verbetermogelijkheden geïnventariseerd.
Dit NOV PROMs-advies 2020 bevat een voorstel voor verbetermogelijkheden waarvoor meer tijd en middelen nodig zijn. Hierdoor kunnen ze nu nog niet gerealiseerd worden. NOV moet hier wel nu in investeren, omdat ze naar verwachting van belang zullen zijn. Er is nog veel onbekend over de optimale toepassing van PROMs en de ideale PROM lijkt (nog) niet te bestaan. De werkgroep adviseert de NOV om onderzoek naar de kennishiaten te stimuleren. De uitvoering van dit onderzoek ligt buiten de scope van de NOV. Naar verwachting zal het gebruik van PROMs een belangrijke plaats innemen in de beweging naar uitkomstgerichte zorg. De werkgroep adviseert de NOV de ontwikkelingen op dit gebied op de voet blijven volgen en de orthopedie in Nederland op dit vlak goed te blijven informeren en faciliteren. Het advies luidt:

 • Investeer in het vullen van kennishiaten en verbetering van NOV PROMs
 • Behoud voor de korte termijn de PROMs uit NOV PROMs-advies 2012, met beperkte aanpassingen
 • Maak PROMs onderdeel van het zorgproces
 • Verbeter de terugkoppeling naar patiënt en arts
 • Verbeter de kennis van de arts ten aanzien van het belang, verzamelen en gebruiken van PROMs en PROMs-informatie

  PROM-toolbox
  ICHOM
  Linnean initiatief


Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.