Jonge Klaren

Jonge Klaren zijn orthopedisch chirurgen die net klaar zijn met de opleiding tot orthopedisch chirurg. Het NOV-bestuur had een Task Force in het leven geroepen die initiatieven heeft ontplooid om zoveel mogelijk Jonge Klaren aan werk te helpen.

Suggesties voor Jonge Klaren
  • Fellowships

NOV Fellowships
Fellowship databank
Fellowship Werkgroep Orthopedie Overzee
Fellowships in Engeland: Search term: fellow orthop(a)edic(s)
ESSKA Fellowship Programmes

  • Vacatures op internet

Medisch Contact banen
BKV: orthopedie
Artsenvacaturebank
Medische banenbank
Koraal
Artsen zonder Grenzen
VSO (Ontwikkelingsorganisatie)
MMedical

Aanmelden van initiatieven
Heeft u een idee of suggestie om de problematiek van de Jonge Klaren aan te pakken? Wij horen het graag via nov@orthopeden.org.
Bepaling instroom opleiding orthopedie
De bepaling van het aantal opleidingsplaatsen is een proces waar veel partijen een rol spelen.
Eindadvies Task Force Jonge Klaren

Door het NOV-bestuur werd een Task Force Jonge Klaren in het leven geroepen. De opdracht voor deze Task Force was om het NOV-bestuur te adviseren over hoe vanuit de beroepsgroep orthopedie de werkloosheid onder aios orthopedie kon worden aangepakt.
Een veelheid aan initiatieven is sindsdien opgepakt:
• diverse enquêtes onder de leden om het probleem exact in kaart te brengen;
• veel aandacht om de NOV-leden over het probleem te informeren;
• diverse webpagina’s (NOV-website, VOCA-website) met informatie voor Jonge Klaren, maar ook voor vakgroepen;
• aangepaste manpower-analyse in overleg met het Capaciteitsorgaan leverde een substantieel lagere instroom van aios op;
• financiële blauwdruk waarmee een vakgroep die een Jonge Klare in dienst wilde nemen, precies kon zien wat dit financieel betekende. Diverse bezoeken werden bij vakgroepen afgelegd;
• Carrièredag Orthopedie werd georganiseerd, voor Jonge Klaren en aios orthopedie maar ook voor zittende orthopeden;
• Matchmaker Orthopedie (op de website) waardoor vraag (vacatures) en aanbod (beschikbare Jonge Klaren) scherper op elkaar worden afgestemd en waardoor partijen bij elkaar gebracht worden;
• NOV-ledenadministratie zodanig ingericht dat ook informatie over de beroepscarrière van de orthopeden wordt vastgelegd en dit levert weer een zuiverder manpowerplanning op;
• veelvuldig NOV-leden gewezen op de mogelijkheden die vooral Jonge Klaren bieden voor de toekomst van het vak en de vakgroep in het bijzonder.
Dankzij de enorme inzet van de Task Force is er nu niet alleen een veel beter inzicht in het probleem van de werkloosheid, maar is er ook daadwerkelijk aan groot aantal maatregelen genomen, die de bewegingen op de arbeidsmarkt positief hebben beïnvloed.

De Task Force Jonge Klaren heeft een eindadvies aan het NOV-bestuur geformuleerd, dat als uitgangspunt gaat gelden voor een structureel bestuurlijk overleg tussen het NOV-bestuur en het VOCA-bestuur.
Het NOV-bestuur ondersteunt de conclusie/het advies van de Task Force Jonge Klaren:
• Tijdens het structureel overleg tussen VOCA en NOV-bestuur moet als vast agendapunt de manpowerplanning en de werkgelegenheid Jonge Klaren aan de orde komen.
• De genomen initiatieven zoals de Matchmaker Orthopedie en de monitoring van de manpower via de ledenadministratie dienen te worden gecontinueerd en vormen input op bovengenoemd overleg.

Door het uitbrengen van dit eindadvies is de Task Force Jonge Klaren gedechargeerd en vervolgens opgeheven. Het NOV-bestuur hecht eraan de leden van de Task Force, prof. Sjoerd Bulstra (vz), Bart Burger (NOV-bestuur), Angelique Witteveen, Ashvin Boeddha, Petra Flikweert, Alexander van Wulfften Palthe, Alexander Voordijk (VOCA), Jolanda Boetje, Sjaak Kodde, Joep Kitzen, Daniel Janssen (VOCA), Pim van Egmond (VOCA) en Just van der Linde, te bedanken voor hun daadkrachtige inzet, die niet alleen enorm heeft bijgedragen aan de oplossingsrichting van dit probleem voor de aios, maar ook aan het inzicht en begrip van orthopedisch Nederland voor deze problematiek.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.