15 februari 2024

Voortgang strategisch plan NOV


Op 24 januari jl. overlegden het NOV-bestuur en de kerncommissies over de voortgang van het strategisch plan.

Commissie Kwaliteit (CK)
De Commissie Kwaliteit heeft de afgelopen periode enkele mooie projecten afgerond. Zo is het project ‘Verduurzamen uitkostgerichte zorg’ in januari 2024 afgerond met een goed bezochte invitational in de Domus Medica. Ook zijn er verschillende producten opgeleverd:
  • ‘Kwaliteit in Beweging’ –  een visuele weergave van het NOV-kwaliteitsbeleid (binnenkort online op www.orthopeden.org)
  • Patients-Like-Me’ – een tool die artsen en patiënten helpt het juiste gesprek te voeren.
Commissie Beroepsbelangen (BBC)
De BBC is druk bezig met een (strategisch) advies m.b.t. de normtijden en het normtijdentraject. Normtijden spelen met het oog op de verschillende trends in de zorg een belangrijke rol. Oók in de samenwerking met de traumatologen. De BBC is in gesprek met verschillende stakeholders en boekt stap voor stap vooruitgang in dit complexe dossier. 
Daarbij wordt uiteraard ook gekeken naar de ontwikkelingen op het gebied van regionale samenwerking. Mede vanuit de BBC is er een interdisciplinair project gestart rondom de regionale inrichting van artrosezorg. 
De BBC zal de komende periode een aantal zaken delen met de leden middels een oplegger. 

Commissie Wetenschap & Innovatie (CWI)
De CWI is druk bezig met de uitwerking van het gecombineerde NOF/NOV-jaarcongres. Dit driedaagse congres heeft inmiddels een mooi wetenschappelijk programma. 
Andere acties zijn o.a.:
  • Er is een CORE-handleiding opgesteld die binnenkort gedeeld wordt.
  • De samenwerking met de Werkgroep Orthopedie en Wetenschap wordt geïntensiveerd.
  • Meer aandacht genereren voor innovatieve orthopedische ontwikkelingen.
Het Concilium
Het Concilium heeft als doel om – in samenwerking met het NOV-bestuur – meer aandacht te geven aan de cultuur binnen de orthopedie. Om die reden zal er een afvaardiging van het Concilium deelnemen aan de nieuwe Commissie Cultuur. Ook zal er meer aandacht komen voor cultuur bij de evaluatiebezoeken en onderwijsmomenten.
In samenwerking met de Onderwijscommissie geeft het Concilium daarnaast verder vorm aan de DLO heup, knie en hand/pols (i.s.m. de werkgroepen) en komt er een webinar over niet-medische competenties (i.s.m. de BBC). Verder is er hard gewerkt aan het Landelijk Opleidingsplan, waarin nieuwe thema’s als samen beslissen en netwerkgeneeskunde meer aan bod komen. Het Landelijk Opleidingsplan is inmiddels goedgekeurd door de CGS. Een ander belangrijk thema waar het Concilium zich mee bezig houdt is de opleidingsstructuur. 

Landelijke Registratie Orthopedische Interventies (LROI)
Ook binnen de LROI zijn er veel ontwikkelingen. Er wordt hard gewerkt aan de modulaire registraties. Er is uitvraag gedaan naar de meest interessante onderwerpen, met als resultaat: 1. patiëntverwachtingen, 2. participatie en maatschappelijke impact en 3. conservatieve behandeling artrose. Er worden meerdere uitwerkingsrichtingen onderzocht. Daarnaast is o.m. de outlier-analyse TKP en UKP voltooid en is samen met de CK de Patients-Like-Me-tool opgeleverd. 

Vakgroepbezoeken NOV-bestuur & regionale samenwerking
Er zijn al 22 vakgroepen bezocht door het NOV-bestuur. Bij deze bezoeken komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: het IZA, regionale samenwerking en het strategisch plan. 
Met het oog op het stimuleren van regionale samenwerking zijn er ook gesprekken geweest met de NZa over het toewerken naar een mogelijke betaaltitel voor bekostigingsvraagstukken rondom (regionale) samenwerking. De NZa denkt graag met de NOV mee over de ingezette beweging naar regionale samenwerking, evenals ReumaNL. Wat betreft regionale samenwerking is het zaak om goed te kaderen en in kaart te brengen welke factoren behulpzaam zijn of tegenwerken. Ook kennis vanuit de commissies is daarbij belangrijk.    
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.