28 september 2023

NOV-strategiedag 2023 in teken van onderlinge verbinding

Op 12 september jl. vond de jaarlijkse NOV-strategiedag plaats. Bestuur, kerncommissies en de LROI kwamen bij elkaar om gezamenlijk terug te blikken op het afgelopen jaar, vooruit te kijken naar het komende jaar en stil te staan bij de voortgang van het strategisch plan van de NOV. Dit keer stond de strategiedag vooral in het teken van onderlinge verbinding, samenwerking en de veranderingen die nodig zijn in de zorg.

Voorzitter Jan Willem Louwerens en vice-voorzitter Jacob Caron trapten af. Daarna presenteerden de vier kerncommissies en de LROI hun hoogtepunten van het afgelopen jaar, de speerpunten voor het komende jaar en de lacunes die zij in het huidige strategisch plan ervaren.

Inspiratiesessie
Tijdens een speciale sessie leverden de kerncommissies en de LROI input op elkaars actiepunten voor het komende jaar. Vragen, tips en ideeën werden uitgewisseld om nieuwe inspiratie op te doen en samenwerking te versterken. De strategiedag werd afgesloten door een presentatie van Jiska de Wit van BeBright over het veranderende zorglandschap. 

Resultaten afgelopen jaar
De conclusie van de strategiedag is dat alle kerncommissies en de LROI druk bezig zijn met de taken en doelen van het strategisch plan. Zo zijn er ook het afgelopen jaar verschillende mooie resultaten behaald, bijvoorbeeld:
 • Het Concilium heeft het Landelijk Opleidingsplan Orthopedie herzien en het Toetsplan Orthopedie gerealiseerd.
 • De Commissie Kwaliteit en de Commissie Wetenschap en Innovatie (CWI) hebben samen stappen gezet binnen het Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZEGG)-traject.
 • Het Concilium en de Beroepsbelangencommissie (BBC) hebben een gezamenlijk plan uitgewerkt om meer aandacht te besteden aan niet-medische competenties en de profilering van de orthopedisch chirurg.
 • De CWI heeft stappen gezet in de doorontwikkeling van het Consortium Orthopaedic Research (CORE) en heeft de eerste CORE-projecten afgerond.
 • De BBC en de Commissie Kwaliteit werken samen aan een plan voor het thema regionale samenwerking.
 • De LROI heeft een patiënts-like-me platform en de complicatieregistratie opgezet en werkt aan de implementatie van de nieuw gedefinieerde uitkomstenset binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg (PROMs).
Urgente zaken
De openstaande taken en doelen in het strategisch plan kennen veelal een grote overlap met de doelstellingen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en dat blijven dan ook de speerpunten voor de komende jaren. Naast deze speerpunten kwamen er echter ook onderwerpen naar voren die nu onvoldoende gedekt worden in het huidige strategisch plan. Voortkomend uit maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in het zorglandschap hebben het bestuur, de kerncommissies en de LROI een aantal urgente zaken toegevoegd:
 • Cultuur binnen de opleiding en orthopedische praktijk (Concilium/bestuur)
 • Regionaal opleiden (Concilium)
 • Strategisch belang normtijden en normtijdentraject (BBC)
 • De rol van de orthopedisch chirurg t.a.v. leefstijl van patiënten (Commissie Kwaliteit)
 • Modulaire registratie in de regio (LROI)
Samen houden we Nederland in beweging!
Bestuur, kerncommissies en de LROI werken op veel vlakken al intensief samenwerken. Toch blijkt een regelmatige en gezamenlijke herijking van de verschillende taken en strategische doelen waardevol en cruciaal. Door - geheel in lijn met het Integraal Zorgakkoord - in te zetten op verbinding en samenwerking, zal de NOV zich als vooruitstrevende vereniging blijven ontwikkelen en haar koploperspositie behouden. Immers: alleen samen houden we Nederland in beweging!
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.
}