27 februari 2023

Handreiking Governance financiële relaties zorgprofessionals en industrie

De 'Handreiking Governance financiële relaties zorgprofessionals en industrie' is op 23 februari 2023 aangereikt aan de leden van de NVZ. Met deze Handreiking willen de NVZ en de Federatie Medisch Specialisten de ziekenhuizen en de daarin werkzame zorgprofessionals ondersteunen zodat belangenverstrengeling in financiële relaties met de industrie wordt voorkomen. 

Ondersteunen governance financiële relaties met industrie
Zowel de NVZ als de Federatie vinden het essentieel dat zorgprofessionals zich houden aan de geldende regels voor financiële relaties met de industrie. Er is daarom samen een handreiking ontwikkeld om de governance van deze financiële relaties te ondersteunen. Met deze governance wordt een wederzijdse transparantie tussen ziekenhuis en zorgprofessionals gerealiseerd. 

Hoofdlijnen handreiking
Zowel raden van bestuur als zorgprofessionals krijgen door de aanbevolen acties inzicht in de financiële stromen in eigen huis, waardoor zij sturing hieraan kunnen geven. Deze sturing vindt plaats op basis van interne afspraken en een heldere procesinrichting.   
De handreiking bevat ook concrete adviezen om tot wederzijds inzicht in financiële stromen te komen en een integraal integriteitsbeleid te implementeren. Bovendien worden een aantal goede praktijkvoorbeelden beschreven zoals de rol van inkoop bij het proces en het gebruik inkoopvoorwaarden. Daarnaast wordt een voorbeeldverklaring van nevenwerkzaamheden en -inkomsten toegevoegd voor alle leden van de medische staf, dus voor zowel vrije beroepsbeoefenaren als voor medisch specialisten in dienstverband. 
Deze handreiking bevat geen aanbevelingen over sponsoring van wetenschappelijk onderzoek, omdat dit onder een andere regulering valt. Onderzocht wordt of ook hiervoor een handreiking wordt geboden. Er wordt naar gestreefd hierover voor deze zomer duidelijkheid te geven. 

Afstemming
Deze Handreiking is tot stand gekomen in afstemming met de NVZ zodat zowel de rol en verantwoordelijkheid van raden van bestuur als van zorgprofessionals worden meegenomen. Ook de NFU ziet een duidelijke toegevoegde waarde in de aanbevelingen in deze handreiking en wil de aanbevelingen voorleggen aan de UMC’s. Mogelijk kan de handreiking op korte termijn ook door de NFU worden onderschreven. Inmiddels hebben ook de KNMG en V&VN aangegeven de Handreiking ter goedkeuring aan hun bestuur te willen voorleggen.
De NVZ heeft de aanbevelingen in deze Handreiking aan de IGJ voorgelegd om tot een afgestemde en eenduidige aanpak te komen met de toezichthouder. De reactie van de IGJ op de concepthandreiking was positief en constructief. Samenvattend is de IGJ van mening dat deze handreiking een belangrijke stap is en, afhankelijk van de implementatie en borging, een bijdrage kan leveren aan gepaste relaties tussen leveranciers en zorgprofessionals. 

Verbeteringen van GMH (Gedragscode Medische Hulpmiddelen), CGR (Gedragscode Geneesmiddelen Reclame) en Transparantieregister  
Het GMH- en CGR-bestuur (waarin de KNMG participeert) zijn voornemens om de beide gedragscodes te harmoniseren en aan te vullen. De aanbevelingen in de handreiking anticiperen hierop. Daarnaast werken het GMH- en CGR-bestuur aan een plan om ook het Transparantieregister Zorg (TRZ) te verbeteren, zodat dit beter toegankelijk wordt. Dit verbeterplan wordt met VWS en de IGJ afgestemd. 

Bij vragen over dit onderwerp kun je terecht bij het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie en de LAD via 088 – 134 41 12 of info@demedischspecialist.nl.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.