Onderzoeksvraag uitwerken

Wilt u met collega’s en stakeholders één van de openstaande vragen uit de Onderzoeksagenda Orthopedie uitwerken? Dit wordt - via de CWI - gecoördineerd door de NOV. Het NOV-bureau ondersteunt u daarbij. We doen dit centraal omdat het gaat om openstaande vragen die we - als orthopedisch chirurgen en andere artsen, patiënten, onderzoekers en andere stakeholders - gezamenlijk hebben geprioriteerd. We willen daar ook gezamenlijk een antwoord op krijgen. Ook voor andere onderzoeksvragen die u gezamenlijk wilt oppakken, kunt u deze aanpak en samenwerking toepassen.
Start uitwerken openstaande onderzoeksvraag
Heeft u interesse in het uitwerken van een geprioriteerde openstaande vraag dan kunt u er via de webpagina op Onderzoeksagenda Orthopedie achter of hiervoor al stappen zijn genomen. Mogelijk loopt er al een CORE-project. Of misschien is er al een startbijeenkomst gepland. Wilt u nog deelnemen dan horen we dat graag. Meldt u zich dan bij de projectgroep of de research-coördinator van de NOV.
Is er nog géén start gemaakt, dan kunt u uw interesse ook kenbaar maken bij de research-coördinator van de NOV via core@orthopeden.org. De CWI kan samen met u en andere geïnteresseerden vervolgens een startbijeenkomst plannen voor de betreffende openstaande vraag.
Als u een onderwerp inbrengt, kijkt de CWI samen met u of er overlap is met onderzoeksprojecten die al lopen. Dit willen we namelijk voorkomen.
Uitwerken binnen CORE
De inzet van netwerken rondom wetenschappelijk onderzoek faciliteert de mogelijkheden om onderzoeksvragen uit te werken en de resultaten beter te implementeren. De orthopedie heeft hiervoor CORE opgericht; Consortium Orthopaedic Research.
Het doel van CORE is om betere en betaalbare orthopedische zorg te leveren door patiënten, zorgverleners, onderzoekers en andere stakeholders te verbinden in een netwerk van onderzoek en kennisdeling. Door zoveel mogelijk onderzoek CORE-ondersteund te laten plaatsvinden, kunnen de voordelen verder uitgebreid worden, wordt het uitvoeren van onderzoeken haalbaarder en de kans van slagen groter. Deelname aan CORE betekent toegevoegde kwaliteit, snellere inclusie van patiënten dankzij het brede draagvlak en grotere kans van honorering van subsidie door samenwerking en kritische onderlinge review. Deelname betekent ook implementatie in de praktijk (i.e. opname in richtlijn).

Binnen CORE wordt de samenwerking tussen orthopeden, onderzoekers, patiënten en andere stakeholders binnen het zorgevaluatie/innovatie-onderzoek orthopedie gecoördineerd en bevorderd. Er is een vast aanspreek/coördinatiepunt; de research-coördinator (Marloes Schmitz).
Startbijeenkomst
Een startbijeenkomst met alle stakeholders is dé manier om met alle geïnteresseerden gezamenlijk een eerste begin te maken: een goede start is het halve werk. Plan deze dus! In een startbijeenkomst komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod
 • Kennismaking met stakeholders
 • Rol CWI/NOV
 • Doel openstaande vraag
 • Hypothese
 • Onderzoeksvraag
 • Verwachte uitdagingen in praktijk (haalbaarheid)
 • Samenstelling onderzoeksgroep
 • Implementatie
 • Subsidiëren & begroting
 • Communicatie binnen CORE
De CWI kan besluiten om eerst een voorbespreking met NOV-leden te plannen, bijvoorbeeld als nog niet duidelijk is welke andere specialismen of patiëntvertegenwoordigers (stakeholders) ook betrokken moeten worden bij het uitwerken van de vraag. Op deze manier streven we ernaar om direct vanaf de startbijeenkomst de juiste stakeholders bijeen te hebben en vergroten we de onderlinge samenwerking. Na het samenstellen van de projectgroep tijdens de startbijeenkomst kunt u als groep aan de slag met het uitwerken van een aanvraag.
Beoordeling door CWI
Binnen CORE werken we graag aan de gezamenlijke beantwoording van geprioriteerde openstaande vragen uit de Onderzoeksagenda Orthopedie. Vandaar dat we al in een vroeg stadium (startbijeenkomst én onwikkeling vooraanvraag) als CWI, ondersteund door het NOV-bureau, werken aan afstemming van de kwaliteit van het projectvoorstel. Dat heeft de volgende voordelen:
 • Gezamenlijke start van het project, waardoor draagvlak en implementatie vanaf het begin worden meegenomen.
 • Begeleiding bij het formeren van een onderzoeksgroep, o.a. door communicatie via de CORE-contactpersonen van de vakgroepen orthopedie.
 • Betere kwaliteit van de aanvraag door vroege samenwerking van experts binnen en buiten de orthopedie, eventueel met advies van leden van de CWI.
 • Afstemming met andere partijen zoals andere wetenschappelijke verenigingen, de Federatie Medisch Specialisten, het Kennisinstituut en de Patiëntenfederatie.
Om deze ondersteuning verder vorm te geven en de projecten een succesvolle start en uitwerking te geven, beoordeelt de CWI de vooraanvraag op de volgende onderdelen:
 • Draagvlak; zowel voor het protocol als voor het beoogde uitvoerende centrum/ziekenhuis/groep projectleiderschap.
 • Samenstelling onderzoeksgroep; multicenter betrokkenheid in projectgroep, met o.a. gewaarborgde methodologische expertise, relevante stakeholders, patiëntvertegenwoordiging, evt. oelmatigheidsexpertise, evt Implementatiedeskundige.
 • Relevantie; vraag uitgewerkt zoals bedoeld in Onderzoeksagenda Orthopedie?
 • Haalbaarheid; zijn er bezwaren te noemen waardoor project op voorhand onhaalbaar lijkt?
 • Implementatie; is voldoende duidelijk hoe de implementatie wordt uitgevoerd (bevorderende en belemmerende factoren in beeld)?
 • Begroting; wordt opgesteld in samenspraak met het NOV-bureau om zo aandacht te hebben voor kosten CORE, netwerkstructuur - inclusievergoedingen, netwerkstructuur - methodologische ondersteuning.
  Bekijk het document Aandachtspunten begroting CORE-projecten (via MijnNOV).
Begroting CORE-project
Bekijk het document Aandachtspunten begroting CORE-projecten dat de NOV hiervoor opstelde (MijnNOV).

Binnen CORE hebben we een ‘handleiding’ gemaakt zodat u voor de toekenning van een eventuele subsidie al kunt werken aan een vlotte start en inclusie van het project.

Elders op de website staat informatie over:


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.