1 maand geleden

NOV zoekt een

Vice-voorzitter (per 1-2-2020)

Het NOV bestuur is per 1 februari 2020 op zoek naar een nieuwe vice-voorzitter. Deze vice-voorzitter wordt automatisch na twee jaren voorzitter van de NOV. 

Ervaring en vaardigheden
Voor goed functioneren in deze positie zijn de volgende vaardigheden van groot belang: 
 • Heeft algemeen bestuurlijke kwaliteiten, heeft brede ervaring als bestuurder. 
 • Kan verbindingen leggen met partijen en personen die van belang zijn voor de orthopedie.  
 • Kan functioneren op politiek-strategisch niveau.
 • Heeft interesse voor/affiniteit met landelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg.  
 • Heeft kennis wat er in de vereniging en in de ziekenhuizen speelt en kan dat vertalen naar bestuurlijke initiatieven.
 • Teamspeler met stimulerende uitstraling.
 • Heeft draagvlak binnen de vereniging.  
Taken vice-voorzitter
 1. Beheer portefeuille Kwaliteit
  a. Lid van de Commissie Kwaliteit
 2. Internationale vertegenwoordiging EFORT, NOF, AAOS, SICOT  
 3. Plaatsvervanger voor de voorzitter (zie onder)  
Taken voorzitter 
 1. Strategisch-bestuurlijk-politiek anticiperen/acteren/reageren op actuele ontwikkelingen.
 2. Aanspreekpunt binnen en buiten de vereniging namens Nederlandse orthopedie.
 3. Leiding geven aan NOV-bestuur.
 4. Desgewenst toehoorder bestuursvergadering Stichting LROI.
 5. Q.q. voorzitter van het bestuur van de Stichting Van Rens Fonds.
 6. Alle vergaderingen voorzitten.
 7. Vertegenwoordiging naar politiek/overheid, Federatie Medisch Specialisten (lid federatiebestuur), IGZ, VWS, zorgverzekeraars/ZN, Nefemed, NHG, KNGF, Capaciteitsorgaan en andere WVen.
 8. Voordrachten namens de NOV plus representatieve taken.
 9. Woordvoerder (afhankelijk van onderwerp/portefeuille).
 10. Interviews (RTV).
  Een gedetailleerd takenprofiel is opvraagbaar bij het NOV bureau (nov@orthopeden.org). 
Zittingstermijn
De vice-voorzitter wordt benoemd voor twee jaren en wordt daarna automatisch twee jaren voorzitter van de NOV. De voorzitter is niet terstond herkiesbaar.   
 
Vergoeding
Er is een vacatieregeling. Onkosten die gemaakt worden t.b.v. de NOV kunnen in overleg gedeclareerd worden.  
 
Tijdsbeslag 
 • Aantal vergaderingen:  
 • 10 NOV bestuursvergaderingen (BV) per jaar (15.00-21.00 uur).
 • Regelmatig (2-4/jaar) bestuursvergadering Stichting Van Rens Fonds.
 • Voorbereiding vergadering en acties n.a.v. de vergadering: Elke vergadering vergt voorbereidingstijd. Agenda en stukken worden digitaal ter hand gesteld.
 • Overige activiteiten: Representatieve functies, jaarcongressen, bijeenkomsten landelijke organisaties, bestuursweekend, bestuursdag.
 • Internationale bijeenkomsten en congressen (EFORT, NOF, AAOS).
 • Eventueel telefonische vergadering (1 uur) voor lopende zaken.
 • Periodieke consultatie NOV-bureau via de e-mail/telefoon/overleg. 
Voor de voorzitter geldt in het bijzonder:
 • Voorbereiding alle vergaderingen. 
 • Periodieke overleg en bezoek van stakeholders.
 • Representatieve functies.
 • Vertegenwoordiger NOV in (inter-)nationale gremia.  
 • Periodiek overleg met de directeur. 
Procedure
Voor de invulling van de vacature vormt het zittende bestuur de sollicitatiecommissie. Deze sollicitatiecommissie formuleert een voordracht aan de ALV.

Informatie en sollicitatie 
Voor nadere informatie over de functie kunt u zich wenden tot Hans-André Schuppers (huidige voorzitter) of Anouk Giesberts (secretaris). Heeft u interesse in deze positie, dan ontvangen wij graag uiterlijk uw CV en korte motivatie via onderstaand formulier. 
 

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.