1 maand geleden

NOV zoekt een

Lid NOV-Kascommissie 2019

In de ALV van mei presenteert het NOV bestuur de jaarrekening van het voorafgaande jaar. Deze jaarrekening dient (namens de NOV leden) ook door de Kascommissie bezien te worden. De Kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de ALV verslag uit van haar bevindingen uit. Het bestuur dient “de Kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.”(formele omschrijving)
 
Waar kijkt de Kascommissie naar?
  • De commissie moet vaststellen dat de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is.
  • Het financieel verslag moet een zodanige vorm en inhoud hebben, dat de NOV leden adequaat geïnformeerd worden over het in het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beleid en daarover een oordeel kunnen geven.
  • Doordat de Kascommissie inzicht heeft in de gehele administratie van de NOV, kan zij ook risico’s signaleren en kan zij het bestuur/de leden daarover informeren/adviseren. 
Wat wordt gevraagd?
Een NOV lid met affiniteit of ervaring met financiën en organisatie van een instelling/vereniging.
 
Wat houdt het werk in?
  • Jaarstukken beoordelen.
  • In een overleg met de penningmeester, de directeur en de accountant de jaarstukken bespreken.
  • Aan de ALV een oordeel aanbieden over het gevoerde beleid.
  • Eventuele adviezen formuleren als aanvulling op het oordeel. 
De NOV krijgt graag uw reactie via onderstaand formulier:

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.