19 juli 2017

Ruimte voor substitutie

Eerstelijnszorgverleners en organisaties, medisch specialisten, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, de NZa en het ministerie van VWS hebben voor 2018 een nieuwe, gezamenlijke aanpak ontwikkeld. Voor 2018 worden vooraf middelen beschikbaar gesteld voor substitutie. Zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn worden opgeroepen om hierover zo snel mogelijk met elkaar en de zorgverzekeraar tripartiete afspraken te maken.
Het doel is de basiszorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te bieden. Door zo de veranderende zorgvraag te beantwoorden en doelmatiger zorg te kunnen leveren kan substitutie ook een grote bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van de zorg. Alle partijen in de zorg zijn het daarover eens en hebben voor 2018 een nieuwe gezamenlijke aanpak ontwikkeld.

In de bijbehorende handreiking Substitutie van zorg van de Federatie Medisch Specialisten en de LHV ligt de focus op het tot stand brengen van duurzame lokale samenwerking, via bij voorkeur door huisartsen en medisch specialisten zelf geïnitieerde zorginhoudelijke initiatieven, met het doel de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen. Zorg dichtbij waar dat kan en verder weg als dat nodig is. 

Meer informatie.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.