08 januari 2018

DBC wijzigingen rondom Samen beslissen

Samen beslissen krijgt in Nederland zeer veel aandacht, en het belang ervan wordt door alle partijen in de zorg onderschreven. Bij samen beslissen creëert de zorgaanbieder een situatie waarin de arts en patiënt optimaal kunnen beslissen over de best passende behandeling. Dit door patiënten te voorzien van heldere, betrouwbare informatie, aandacht voor waarden en wensen, en voldoende tijd voor het maken van de juiste afweging. 

Partijen werken er hard aan om dit mogelijk te maken en er zijn inmiddels ook al meerdere succesvolle initiatieven op dit gebied. De brede implementatie van samen beslissen lijkt echter achter te lopen op de verwachtingen. Een van de mogelijke redenen die partijen hiervoor noemen, zijn knelpunten rondom de bekostiging. Met belanghebbenden en inhoudelijke experts is daarom gesproken over de problematiek en op welke wijze samen beslissen beter gefaciliteerd kan worden. 
 
Uit de probleemanalyse blijkt dat de huidige bekostigingssystematiek in principe voldoende mogelijkheden biedt voor het belonen van samen beslissen. Er zijn verschillende zorgaanbieders en zorgverzekeraars die al gebruik maken van deze mogelijkheden. Partijen benadrukken wel belang te hechten aan meer transparantie over de extra inzet voor samen beslissen, om de financieringsafspraken te ondersteunen die nu op meerdere niveaus plaatsvinden. Zoals de afspraken binnen het ziekenhuis (ten behoeve van interne budgetverdeling) en de afspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over zorgproducten en de hierbij behorende tarieven en/of ziekenhuisbudgetten. Het gaat dan specifiek om de gesprekken voor samen beslissen die ook echt substantieel meer tijd in beslag nemen dan een standaardconsult (minimaal twee keer zoveel tijd). Er wordt een nieuwe registratiecode geïntroduceerd, waarmee dit per 1 januari 2018 in de zorgproductprofielen zichtbaar wordt. Deze registratiecode wordt ook op de nota vermeld. Zorgaanbieders kunnen deze registratiecode gebruiken voor alle relevante voorkomende situaties (dus niet alleen voor intensieve gesprekken in de laatste levensfase, zoals bij de huidige versie van de registratiecode voor samen beslissen het geval was). 

Veldpartijen hechten in het bijzonder belang aan een dergelijke registratiecode om de volgende redenen: 
  • Het kunnen registreren geeft erkenning dat je extra tijd mag investeren in de patiënten (dat je betere kwaliteit bereikt door meer tijdsinspanning). 
  • De extra lange consulttijd wordt zichtbaar in de zorgproductprofielen en op basis hiervan kan een andere waardering worden afgesproken voor de betreffende dbc-zorgproducten bij de toekomstige zorginkoop. 
  • De registratiegegevens kunnen ook gekoppeld worden aan de gezamenlijke kwaliteits- en doelmatigheidsagenda van de rijksoverheid en zorgpartijen.  
De registratiecode vormt een onderdeel van een breder pallet aan instrumenten die ingezet kunnen worden om zicht te krijgen op de ontwikkelingen in de ziekenhuizen en de extra effort die wordt ingezet om (meer) volgens het ‘samen beslissen’-model te werken. Zo kan tijdens kwaliteitsgesprekken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, voorafgaand aan de zorginkoop aandacht geschonken worden aan de wijze waarop ziekenhuizen hier invulling aan geven (onder andere via gebruik van patiëntversies van richtlijnen, keuzehulpen). En kan ook inzicht ontstaan in patiëntervaringen, door gebruik te maken van Patient Reported Experience Measures (PREMs). 

Details over bovengenoemde aanvullende maatregelen in de dbc-systematiek en regelgeving zijn beschreven in het document ‘Wijzigingendocument dbc-release RZ18a’.
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.