27 februari 2018

Commentaarfase kwaliteitsstandaard psychosociale zorg bij ingrijpende somatische ziekte

In 2015 heeft de VWS-werkgroep Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen een rapport over deze zorg gepubliceerd. In dit rapport adviseert de werkgroep een kwaliteitsstandaard voor dit onderwerp op te stellen.  

In navolging van het advies in het VWS-rapport heeft een schrijfgroep in 2017 de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard ter hand genomen. De schrijfgroep die de conceptkwaliteitsstandaard heeft ontwikkeld, bestaat uit afgevaardigden van meerdere wetenschappelijke verenigingen, beroepsverenigingen en Patiëntenfederatie Nederland. Ondanks dat de standaard een generiek karakter heeft is bij de keuze voor wetenschappelijke verenigingen uitgegaan van de volgende ziektebeelden: Ziekte van Parkinson, Tinnitus, oncologie en hart- en vaatziekten. Op deze wordt een breed spectrum van psychosociale zorg aspecten bij patiënten met een somatische ziekte geadresseerd. Daarnaast is het niet mogelijk alle betrokken disciplines in de schrijfgroep zitting te laten nemen.  
 
Psychosociale zorg is erop gericht mensen met een somatische ziekte én hun naasten te helpen zo goed mogelijk om te gaan met ziekte en behandeling en de gevolgen daarvan. Een lichamelijke ziekte kan het leven ingrijpend verstoren. Niet alleen op somatische gebied, maar ook wat betreft psychisch, sociaal en/of maatschappelijk welbevinden. Patiënten ervaren vaak gevoelens van onzekerheid, machteloosheid, angst, woede, eenzaamheid, twijfel, onbegrip, frustratie en zorg. Het zijn natuurlijke en veelvoorkomende reacties op ziek zijn. Ook kunnen er problemen ontstaan op het gebied van maatschappelijk functioneren, zingeving, werk en relatie. Psychosociale zorg is een verzamelterm. Het bestaat uit psychosociale ondersteuning en psychologische zorg. Psychosociale ondersteuning is vooral gericht op emotionele en praktische ondersteuning bij (relatief) eenvoudige problemen van psychische en sociale aard. Psychologische zorg is vooral gericht op het diagnosticeren en behandelen van psychische problemen en stoornissen 
 
De kwaliteitsstandaard beschrijft wat psychosociale zorg bij somatische ziekten inhoudt, op welke wijze deze geleverd kan worden en hoe deze zorg in onderlinge samenwerking georganiseerd kan worden gedurende het hele ziekteproces van de patiënt. 

Ondanks dat de NOV geen zitting heeft in de schrijfgroep, zijn wij van mening dat het addendum wel relevant is voor de achterban. Wij stellen het op prijs als u commentaar geeft op de kwaliteitsstandaard. Wij verzoeken u vriendelijk uw opmerkingen op de conceptkwaliteitsstandaard in het bijgevoegde commentarenformulier te noteren en uiterlijk 31 maart 2018 per email te sturen naar kwaliteit@orthopeden.org

Concept kwaliteitsstandaard psychosociale zorg bij somatische ziekte
Commentaarformulier 
 
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.