3 weken geleden

Nederlandse Orthopaedische Vereniging zoekt een

Vicevoorzitter/voorzitter NOV

's-Hertogenbosch

Het NOV-bestuur is per mei 2024 op zoek naar een nieuwe vicevoorzitter NOV. De vicevoorzitter wordt benoemd voor twee jaar en wordt daarna automatisch voorzitter van de NOV ook voor een periode van twee jaar.
 

Ervaring en vaardigheden
Voor goed functioneren in deze positie zijn de volgende vaardigheden van groot belang:

 • Heeft algemeen bestuurlijke kwaliteiten, heeft brede ervaring als bestuurder.
 • Kan verbindingen leggen met partijen en personen die van belang zijn voor de orthopedie.
 • Kan functioneren op politiek-strategisch niveau.
 • Heeft interesse voor/affiniteit met landelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
 • Heeft kennis van wat er in de vereniging en in de zorg speelt en kan dat vertalen naar bestuurlijke initiatieven.
 • Teamspeler met stimulerende uitstraling.
 • Heeft draagvlak binnen de vereniging.

Verantwoordelijkheden vicevoorzitter

 1. Beheer aandachtsgebied Kwaliteit.
  1. Q.q. Lid van de Commissie Kwaliteit.
 2. Internationale vertegenwoordiging EFORT, NOF.
 3. Plaatsvervanger voor de voorzitter (zie onder).
 4. Voorzitter en vicevoorzitter stemmen onderling taken af.

Verantwoordelijkheden voorzitter

 1. Leiding geven aan NOV-bestuur.
 2. Lid van de RvT van de LROI.
 3. Participeren in ad hoc bestuurscommissies (zoals bijv. de Bestuurscommissie Orthopedische Traumatologie).
 4. Aanspreekpunt voor individuele leden, vakgroepen en ziekenhuizen en andere externe partijen, namens de Nederlandse orthopedie.
 5. Strategisch-bestuurlijk-politiek anticiperen/acteren/reageren op actuele ontwikkelingen.
 6. Uitvoering geven aan het Strategisch Plan Orthopedie.
 7. Bestuurlijke vertegenwoordiger NOV naar
  1. Politiek/overheid, Federatie, IGJ, VWS, zorgverzekeraars/ZN, NHG, KNGF, Capaciteitsorgaan en andere WVen.
  2. Stakeholders zoals ReumaNederland, Patiëntenfederatie, Nefemed.
 8. Internationale vertegenwoordiger NOV:
  1. Bezoeken van events van EFORT en NOF en op verzoek naar andere jaarvergaderingen van buitenlandse verenigingen.
 9. Contact met media (RTV):
  1. Woordvoerder (afhankelijk van onderwerp/portefeuille).
  2. Controle/input persberichten.
  3. Interviews (RTV).
 10. Representatieve functies
  1. Aanwezigheid bij oraties, bijeenkomsten stakeholders, congressen, symposia.
  2. Geven van diverse voordrachten namens de NOV.
  3. Opstellen en uitspreken van de Jaarrede.
  4. Openen/sluiten alle NOV-Congressen en uitreiken van diverse prijzen (Huiskes, Van Rens, Marti, Mathijsen).

Zittingstermijn
De vicevoorzitter wordt benoemd voor twee jaren en wordt daarna automatisch twee jaren voorzitter van de NOV. De voorzitter is niet terstond herkiesbaar.

Tijdsbeslag (minimaal 2 dagdelen/week)

 • Aantal vergaderingen:
  • 10 NOV-bestuursvergaderingen (BV) per jaar waarvan 1 bestuursweekend (voorzitter en vicevoorzitter NOV).
  • 3 Ledenvergaderingen (ALV) per jaar (voorzitter en vicevoorzitter), waarvan één online.
  • 1 strategische dag/jaar (voorzitter en vicevoorzitter NOV).
  • 4 online vergaderingen/jaar Kerncommissies.
  • 6 online vergaderingen/jaar vakgroepvoorzitters.
 • Voorbereiding vergadering en acties n.a.v. de vergadering: elke vergadering vergt voorbereidingstijd. Agenda en stukken worden digitaal ter hand gesteld.
 • Lid van de Algemene Vergadering van de Federatie Medisch Specialisten inclusief strategische sessies (3/jaar) + bestuursweekend Federatie (voorzitter NOV).
 • Internationale bijeenkomsten en congressen (EFORT, NOF); 2-3 events per jaar  (voorzitter en vicevoorzitter NOV).
 • Divers overleg telefonisch, online video calls voor lopende zaken (voorzitter en vicevoorzitter NOV).
 • Periodieke consultatie NOV-bureau via de video calls/e-mail/telefoon/overleg (voorzitter en vicevoorzitter NOV).
 • Alle (vergader) activiteiten vinden doorgaans plaats in de regio ‘s-Hertogenbosch (bestuur en bureau) en Utrecht (FMS).

Vergoeding

 • Er is een vacatieregeling als tegemoetkoming in de kosten (tijdbesteding). Extra kosten die gemaakt worden t.b.v. de NOV kunnen in overleg gedeclareerd worden.

Informatie en sollicitatie
Jan Willem Louwerens (huidige voorzitter NOV) of Anouk Giesberts (secretaris NOV) kunnen meer informatie over deze functie geven. Bent u NOV-lid en heeft u interesse, stuur uw sollicitatie dan inclusief cv en korte motivatie uiterlijk 20 juni 2023 nov@orthopend.org

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.