1 maand geleden

Nederlandse Orthopaedische Vereniging zoekt een

Bestuurslid Beroepsbelangen NOV

's-Hertogenbosch

Het NOV-bestuur is per mei 2024 op zoek naar een nieuw bestuurslid met aandachtsgebied beroepsbelangen.
 

Ervaring en vaardigheden
Voor goed functioneren in deze positie zijn de volgende vaardigheden van groot belang:

 • Heeft algemeen bestuurlijke kwaliteiten, heeft ervaring als bestuurder.
 • Kan verbindingen leggen met partijen en personen die van belang zijn voor de orthopedie.
 • Kan functioneren op strategisch niveau.
 • Heeft interesse voor/affiniteit met landelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het bijzonder voor zover het beroepsbelangen aangaat.
 • Heeft kennis van de DBC- en DOT-problematiek.
 • Heeft kennis wat er in de vereniging en in de ziekenhuizen speelt en kan dat vertalen naar bestuurlijke initiatieven.
 • Teamspeler.
 • Heeft draagvlak binnen de vereniging.

Verantwoordelijkheden
Het bestuurslid Beroepsbelangen heeft de volgende verantwoordelijkheden:

 • Algemeen bestuur van de vereniging.
 • Belangenbehartiging in brede zin (profilering en positionering orthopedisch chirurg).
 • Honorariumsystematiek met specifieke kennis van de DBC- en DOT-problematiek.
 • Conflicthantering.
 • Bestuursafgevaardigde in de Beroepsbelangencommissie (BBC) en de Raad Beroepsbelangen van de FMS.

Zittingstermijn
De leden van het NOV-bestuur worden gekozen voor drie jaren en zijn éénmaal terstond herkiesbaar.

Tijdsbeslag

 • Aantal vergaderingen: 10 bestuursvergaderingen (BV) per jaar (14.00-20.00 uur).
 • Voorbereiding vergadering en acties n.a.v. de vergadering: elke vergadering vergt voorbereidingstijd. Agenda en stukken worden digitaal ter hand gesteld.
 • Overige activiteiten: representatieve functies, jaarcongressen, bijeenkomsten landelijke organisaties, bestuursweekend, bestuursdag.
 • Periodiek telefonische-/online vergaderingen voor lopende zaken (in de weken dat er geen BV is).
 • BBC vergaderingen 8 - 10 maal per jaar. Bijeenkomsten Federatie (Raad Beroepsbelangen), NZa, DBC Onderhoud enkele malen per jaar al naar gelang behoefte.
 • Periodieke consultatie door NOV-bureau via de e-mail.
 • Overige relevante bijeenkomsten: BBC-vergaderingen en bijeenkomsten.
 • Alle (vergader) activiteiten vinden doorgaans plaats in de regio 's-Hertogenbosch (bestuur) en Utrecht (BBC).

Vergoeding
Er is een vacatieregeling als tegemoetkoming in de kosten (tijdbesteding). Extra kosten die gemaakt worden t.b.v. de NOV kunnen in overleg gedeclareerd worden.

Informatie en sollicitatie
Sjoerd Stufkens (huidig bestuurslid Beroepsbelangen) of Anouk Giesberts (secretaris NOV) kunnen meer informatie over deze functie geven. Bent u NOV-lid en heeft u interesse, stuur uw sollicitatie dan inclusief cv en korte motivatie naar nov@orthopeden.org

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.