Prijzen en Awards

Mathijsenprijs 
Prof. dr. ir. Rik Huiskesprijs
Anna Prijs
Van Rens Prijs 
NOF Fellowship 
Göran Bauer's Grant

Mathijsenprijs (€ 3.000)

 1. De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) stelt een prijs beschikbaar, geheten de ‘Mathijsenprijs' teneinde enerzijds taak en doelstelling van de NOV meer bekendheid te geven en anderzijds wetenschappelijke arbeid in de vorm van een publicatie en/of proefschrift te stimuleren.
 2. De prijs bestaat uit een oorkonde en een som geld, de laatste ter nadere vaststelling van het NOV bestuur.
 3. De prijs kan elke drie jaar worden toegekend voor een wetenschappelijke publicatie en/of proefschrift.
 4. Ieder lid of buitengewoon lid van de NOV kan in aanmerking komen voor deze prijs, dit ter beoordeling van een jury, waarbij het moment van inlevering van de tekst binnen de aankondigingstermijn moet hebben plaatsgevonden en op het moment van de inlevering de inzender niet ouder is dan veertig jaar.
 5. De aankondiging zal worden gedaan aan alle NOV leden via een bericht op de website en in de nieuwsbrief NOViteiten.
 6. Van de toekenning van de prijs zal kennis worden gegeven aan de Nederlandse pers en  aan het Nederlands Tijdschrift voor Orthopedie.
 7. De jury zal bestaan uit minimaal drie leden en een secretaris. Twee leden worden door het bestuur vanuit de Commissie voor het Wetenschappelijk Werk (CWW) benoemd, als derde neemt de wetenschappelijk secretaris van het bestuur van de Vereniging zitting. Een lid zal zijn een prijswinnaar, die weer zal worden vervangen door de volgende prijswinnaar. De wetenschappelijke secretaris van de NOV is secretaris van de jury, en zal zorg dragen voor het tijdig bekendmaken als bedoeld in punt 5.

(Reglement vastgesteld in de NOV Bestuursvergadering van 18 juni 2013.)

Prijswinnaars
1976 Dr. H.R. Eikelaar
1979 Niet uitgereikt
1982 Dr. Ir. R. Huiskes, Dr. P. Jaspers, Dr. J. Ypma
1985 Dr. J.D. Visser
1988 Prof. Dr. R.G.T. Geesink
1991 Dr. G.N. Homminga
1994 Dr. B.W. Schreurs
1999 Dr. M. de Kleuver
2002 Dr. C.J.M. van Loon, Mw. Dr. D. Eygendaal
2005 Dr. J.J. Verlaan
2008 Dr. T.G. van Tienen, Dr. K.G. Auw Yang
2011 Dr. R.J.H. Custers
2014 Dr. J.N. Doornberg

Prof. dr. ir. Rik Huiskes Prijs (€ 1.000)

 1. Ter nagedachtenis aan professor Rik Huiskes heeft het Bestuur van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) de ‘Prof. dr. ir. Rik Huiskesprijs’ ingesteld. Deze prijs zal jaarlijks worden toegekend aan de beste voordracht gehouden tijdens het ‘Symposium Fundamenteel Onderzoek Orthopedie’ dat integraal onderdeel uitmaakt van de NOV Jaarvergadering. Aan deze prijs is een oorkonde en een som geld verbonden. In 2012 zal deze prijs voor het eerst worden uitgereikt. Rik Huiskes was de initiator van het ‘Symposium Fundamenteel Onderzoek Orthopedie’, het symposium dat jaarlijks wordt gehouden als start van de Jaarvergadering van de NOV.
 2. De ‘Prof. dr. ir. Rik Huiskesprijs’ memoreert de grote betekenis die Rik Huiskes gedurende vele jaren heeft gehad voor het biomechanisch onderzoek in de orthopedie in Nederland en daarbuiten, zowel als actief wetenschapper alsook als inspirator van vele andere wetenschappers en als organisator. In 1974 trad de ingenieur Rik Huiskes toe tot de afdeling orthopedie van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Vanaf dat moment heeft vrijwel zijn hele wetenschappelijke carrière bestaan uit onderzoek naar de biomechanica van het bot, en meer specifiek de invloed van het plaatsen van gewrichtsprothesen op de structuur van het bot. Vooral door toepassing van steeds meer verfijnde computersimulatiemethodes heeft hij de mechanische onderbouwing geleverd van de wet van Wolff: het vermogen van bot zich aan te passen onder invloed van mechanische stimuli.
 3. Rik Huiskes was het eerste niet-medicus lid van de NOV. Vanwege de NOV werd hij in 1986 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen benoemd tot bijzonder hoogleraar in de ‘Biomechanica van het steun- en bewegingsapparaat’. In 2000 volgde zijn benoeming tot hoogleraar ‘Bone Biomechanics’ aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij in 1974 cum laude was afgestudeerd. In 2005 werd Rik Huiskes aan deze zelfde universiteit benoemd tot Akademiehoogleraar, een ‘life-time-achievement’ prijs van de KNAW aan excellente onderzoekers die een unieke bijdrage hebben geleverd en tot de absolute top behoren in hun vakgebied. De NOV is trots dat Rik Huiskes deze bijzondere verrichtingen binnen de Nederlandse orthopaedie heeft verricht.
 4. De prijs bestaat uit een oorkonde en €1.000, vrij te besteden door de prijswinnaar.
 5. Alle onderzoekers die verslag doen van orthopedisch wetenschappelijk onderzoek met een voordracht tijdens het programmaonderdeel ‘Fundamenteel Onderzoek’ tijdens de NOV Jaarvergadering dingen mee voor de prijs. Het onderzoek waarover verslag wordt gedaan dient te zijn uitgevoerd vanuit een orthopedische afdeling. Minimaal een van de leden van de betreffende onderzoeksgroep (auteurs) dient (buitengewoon) lid van de NOV te zijn. De score van het abstract en de voordracht zijn bepalend voor de toekenning van de prijs.
 6. De jury wordt elk jaar ingesteld door de NOV op voorspraak van de Commissie voor het Wetenschappelijk Werk (CWW). De jury bestaat uit drie leden van de CWW.

Prijswinnaars
2012 Mw. dr. J. Posthuma de Boer
2013 Mw. S. Berahmani
2014 M.P.F. Janssen
2015 P.P.A. Vergroesen
2016 Mw. E. Donders
2017 Huub de Visser


Anna Prijs (€ 10.000)

 1. In 1993 heeft het bestuur van het Anna Fonds de Anna Prijs voor biomedisch onderzoek van het steun- en bewegingsapparaat ingesteld.
 2. De Anna Prijs wordt beheerd door de Stichting Anna Fonds. Zij is bestemd voor een actief wetenschapper die excellent werk heeft verricht op het gebied van biomedisch onderzoek - met name van de biomechanische- en de mechanobiologische aspecten - van het steun - en bewegingsstelsel.
 3. De prijs wordt tweejaarlijks toegekend. De uitreiking vindt plaats onder auspiciën van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging.
 4. Kandidaten worden beoordeeld door een jury van hoogleraren in de orthopedie, botvorming, traumatologie, revalidatie en klinische epidemiologie.
 5. De Stichting Anna Fonds verwacht van de kandidaten voor de Anna Prijs dat zij gepromoveerd zijn, een herkenbare onderzoekslijn hebben en dat hun professionele levensloop perspectiefrijk is. Ook wordt van hen verwacht dat zij minstens tien peer-reviewed publicaties sinds 1998 als eerste of laatste auteur op hun naam hebben.

Prijswinnaars
1993 Dr. ir. F.T.C. van der Helm
1994 Dr. F.G.J. Oosterveld
1995 Niet toegekend wegens onvoldoende inzendingen
1996 Dr. J.N.A.L. Leijnse, dr. R.G.G.H. Nelissen
1997 Dr. Ir. R.H.M. Goossens
1998 Niet toegekend wegens onvoldoende inzendingen.
1999 Dr. ir. J. Harlaar
2001 Dr. W.J.A. Dhert
2003 Dr. H. Weinans
2005 Dr. F.C. Öner
2007 Mw. dr. S.M.A. Bierma-Zeinstra
2009 Dr. B.W. Schreurs
2011 Dr. Ir. E.R. Valstar
2013 Mw. dr. D. Eygendaal, dr. P. Kloen
2015 Dr. C.C.P.M. Verheyen


Van Rens Prijs (€ 1.000)

Om meer bekendheid te geven aan de subsidiemogelijkheid van het Van Rens Fonds en om met name klinisch wetenschappelijk onderzoek te bevorderen heeft de Stichting de Van Rens Prijs ingesteld. Deze prijs wordt in elk Jaarcongres van de NOV uitgereikt aan de onderzoeker met de beste wetenschappelijke voordracht. De jury wordt gevormd door de Commissie voor het Wetenschappelijk Werk van de NOV. In 2016 is deze prijs voor het eerst uitgereikt.

Prijswinnaars:
2016 Mw. F.M.A.P. Claessen
2017 Loes Janssen


NOF Fellowship (€ 13.500)

Aim
To support Education and Scientific activities in Orthopaedic Surgery by offering qualified candidates economical support to visit a clinic or scientific laboratory/institution.

Duration
Maximum period for a NOF Fellowship is three months.

Fellowship grant
The grant cannot exceed € 13.500.

Requirements
Candidates should meet the following requirements:

 1. Member of NOF
 2. Active orthopaedic surgeon
 3. Documentation of scientific activity within Orthopaedic Surgery

Application (see http://www.norf.org/)
Application by e-mail to NOF Secretary General with attached

 1. Curriculum Vitae including list of scientific publications
 2. Educational curriculum plan
 3. Letter of recommendation signed by Head of the department
 4. Signed letter from Head of Visiting Department/Institution giving detailed information of Programme to be followed.
 5. Detailed budget signed by applicant and Head of department
 6. Passport photo of applicant

Report
For publication in Acta Orthopaedica an electronic report should be sent to Secretary General after terminated NOF Fellowship with enclosed relevant documentation for expenditures.

Deadlines
Application deadline: 31. March in the year of a NOF Congress. NOF Fellowship shall normally be terminated 12 months after the candidate(s) has been selected.


Göran Bauer's Grant (€ 9.500)

Göran Bauer's grant - the return of 1.000.000 dkr approximately €9.500 - is annually given to members of NOF. The purposes of the grant are to support study tours to orthopaedic institutions as a part of a scientific project, and to sponsor scientific meetings. In both instances the work should be aiming at a publication in Acta Orthopaedica.

The application, in English, must include the following headings: Introduction, research plan or work plan, an outline of the budget, and a short CV. See http://www.norf.org/. The grant application must be sent electronically, attached as a Word file, and it must not exceed 10.000 characters (including spaces), preferably less, applications longer than 10.000 characters will be truncated. Please name the file your name.

The successful candidate(s) will be announced at the coming NOF Congress.