Lidmaatschap

Leden NOV

De vereniging kent ereleden, leden van verdienste, gewone leden, buitengewone leden, seniorleden en honorair leden.

a. ereleden kunnen zijn zij, die zich op het gebied van de orthopedie bijzonder verdienstelijk           hebben gemaakt
b. leden van verdienste kunnen zijn leden, (zowel gewone als buitengewone) die zich voor de
    vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt;
c. gewone leden kunnen zijn artsen, die zijn ingeschreven in het Nederlandse
    specialistenregister voor het specialisme orthopedie;
d. buitengewone leden kunnen zijn alle:
   1. andere artsen, die belangstelling voor de orthopedie hebben, mits niet ingeschreven in het 
       Nederlandse specialistenregister voor het specialisme orthopedie.
       Door inschrijving in het specialistenregister voor het specialisme orthopedie eindigt 
       automatisch het buitengewoon lidmaatschap en worden de betreffende buitengewone
       leden gewoon lid tenzij zij te kennen geven het lidmaatschap te willen beëindigen.
   2. niet-artsen die een bijzondere belangstelling hebben voor de orthopedie en door publicaties
       of andere activiteiten daarvan blijk hebben gegeven.
   3. artsen, die zijn ingeschreven in het Nederlandse specialistenregister voor het specialisme
       orthopedie en die niet werkzaam zijn in Nederland (buitenlands lid).
       Buitengewone leden kunnen niet zijn  personen die voor of namens medische firma’s 
       werken.
e. seniorleden kunnen zijn oud-leden die gestopt zijn met het dienstverband of de vrije praktijk  
    als orthopedisch chirurg, ouder zijn dan zestig jaren en geen substantieel inkomen hebben uit
    orthopedische werkzaamheden.
f.  honorair leden kunnen zijn gewone leden die aaneensluitend lid zijn geweest van de
    vereniging tot het bereiken van de leeftijd van vijfenzeventig jaar.

Lidmaatschap

Het NOV-lidmaatschap heeft veel voordelen.

Lid worden/zijn van de NOV zijn betekent automatisch lid worden/zijn van de Federatie van Medisch Specialisten (voorheen de Orde van Medisch Specialisten). Dit geldt overigens alleen voor de gewone leden en niet de buitengewone- en seniorleden.

Contributie

Vastgesteld in de Ledenvergadering van 29 januari 2016.
De jaarlijkse contributie bedraagt voor gewone leden € 905 (inclusief Acta en inclusief bijdrage kwaliteitsvisitatie), buitengewone leden € 160 (inclusief Acta € 220: optioneel) en seniorleden
€ 45 (inclusief Acta € 105: optioneel). Bij automatische incasso volgt een korting van respectievelijk € 15 (leden), € 10 (buitengewone leden) en € 5 (seniorleden).

Lidmaatschap van de Federatie van Medisch Specialisten bedraagt € 507. Hiervan wordt € 500 via de contributiefactuur door de NOV geïnd. De NOV neemt € 7 voor haar rekening en draagt derhalve € 507 per lid per jaar aan de Federatie af. 

Contributieregels NOV

Gewoon lid
Aanmelding per januari of per mei gewoon lid: volle jaarbedrag. Inclusief Acta. (per mei lid, Acta met terugwerkende kracht vanaf januari).
Aanmelding per oktober gewoon lid: 50% jaarbedrag. Inclusief Acta.

Buitengewoon lid
Aanmelding per januari of per mei buitengewoon lid: volle jaarbedrag. Acta op aanvraag. (per mei lid, Acta met terugwerkende kracht vanaf januari).
Aanmelding per oktober buitengewoon lid: 50% jaarbedrag. Acta op aanvraag.
Registratiedatum: omzetten buitengewoon lid. Registratie voor 1 juli: volle jaarbedrag. Inclusief Acta met terugwerkende kracht vanaf januari. Registratie na 1 juli: 50% jaarbedrag. Half jaar Acta. (indien nog niet geabonneerd).

Seniorlid
Omzetten gewoon lidmaatschap en seniorlidmaatschap: op schriftelijk verzoek per 1 januari volgend jaar. Acta op aanvraag. Geldt als het betreffende lid is gestopt met het dienstverband of vrije praktijk en geen substantieel inkomen heeft uit de orthopedische werkzaamheden.
Honorair lid: voor orthopeden die aaneensluitend lid zijn geweest van de NOV geldt dat zij per 1 januari na hun 75e verjaardag geen contributie meer hoeven te betalen.

Afmelding
Afmelding: gaat in per 1 januari van het volgende jaar.

Betalingsregeling

Indien er geen betaling heeft plaatsgevonden binnen zes weken na de facturering volgt een betalingsherinnering. Na drie maanden volgt een herinnering met een opslag van € 35 die ten alle tijden betaald dient te worden. Indien er dan na 14 dagen nog niet is betaald, wordt de incasso overgedragen aan een incassobureau en volgt bevriezing van de verenigingsactivieiten. bij geen betaling na 12 maanden na de eerste facturering wordt het betreffende lid door het NOV bestuur geroyeerd.

Wilt u lid worden van de NOV?

Gewone en buitengewone leden kunnen alleen op voordracht worden toegelaten.
Dit betekent dat het bestuur of drie gewone NOV-leden vooraf schriftelijk een voordracht dienen te doen. Deze voordracht dient in de Algemene Leden Vergadering met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen te worden ondersteund. 

De ALV vindt driemaal per jaar plaats: tijdens het Jaarcongres, de Voor- en Najaarsvergadering. Voor de data: klik hier. Uw aanmeldingsformulier wordt tot één maand voorafgaand aan de ALV nog meegenomen in de procedure; wanneer uw aanmelding buiten de genoemde periode valt wordt deze automatisch meegenomen naar de volgende ALV.

Voor de aanmelding maakt u gebruik van het aanmeldingsformulier.
Dit formulier stuurt u (vergezeld van een curriculum vitae, twee pasfoto's, een overzicht van de opleiding en werkkring van de kandidaat, en de benodigde handtekeningen van bestuurs- en/of gewone leden) naar de NOV, Bruistensingel 216, 5232 AD in 's-Hertogenbosch.