Richtlijnen

De NOV is zeer actief in het ontwikkelen en reviseren van richtlijnen voor orthopedisch medisch handelen. De NOV neemt zelf het initiatief tot het ontwikkelen van richtlijnen en participeert in de richtlijnontwikkeling van aanverwante specialismen.

Via NOViteiten blijft u op de hoogte van de in ontwikkeling zijnde richtlijnen en nodigt de NOV u uit om op conceptrichtlijnen uw commentaar te geven.

Alle actuele richtlijnen zijn ondergebracht in de Richtlijnendatabase. Deze is modulair opgezet, wat de integratie tussen (onderdelen van) richtlijnen vergemakkelijkt en onderlinge verwijzing mogelijk maakt. Zo kunt u als medisch specialist makkelijk schakelen tussen gerelateerde richtlijnen. De database vereenvoudigt verder het vinden van aanverwante informatie, zoals patiënteninformatie en indicatoren. Bijvoorbeeld voor een presentatie vindt u op de tabbladen ‘Onderbouwing’ en ‘Overwegingen’ hoe de richtlijnwerkgroep tot aanbevelingen is gekomen. 

Wilt u nieuwe onderzoeken onder de aandacht brengen van de richtlijnwerkgroep, dan kan dat, na inloggen, via de ‘Commentaar’-knop. De richtlijn verandert zo in een levend document dat snel aangepast wordt als nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. 

Suggesties en opmerkingen zijn welkom op mailto:info@richtlijnendatase.nl

Via de publiekswebsite van de NOV, Zorg voor Beweging kunnen patiënten ook de orthopedische richtlijnen raadplegen.

Richtlijnen in ontwikkeling

Voor een overzicht van richtlijnen die momenteel worden ontwikkeld en die recentelijk zijn goedgekeurd klik hier.

Methodologie van Richtlijnontwikkeling

In opdracht van de Raad voor Wetenschap, Opleiding en Kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten, waarin alle wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigd zijn, is een adviesrapport richtlijnen opgesteld. Daartoe heeft deze Raad een commissie met afvaardiging uit 9 wetenschappelijke verenigingen (waaronder de NOV) ingesteld. Dit adviesrapport geeft aanbevelingen over proces en methodologie van richtlijnontwikkeling en behandelt implementatie, organisatie en financiering van richtlijnen. Voor het complete rapport, klik hier.

Juridische betekenis van richtlijnen

Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften, maar bevatten op ‘evidence’ gebaseerde inzichten en aanbevelingen waaraan zorgverleners moeten voldoen om kwalitatief goede zorg te verlenen. Aangezien deze aanbevelingen hoofdzakelijk gebaseerd zijn op ‘algemeen bewijs voor optimale zorg voor de gemiddelde patiënt’, kunnen zorgverleners op basis van hun professionele autonomie zo nodig in individuele gevallen afwijken van de richtlijn. Afwijken van richtlijnen kan in bepaalde situaties zelfs noodzakelijk zijn. Wanneer van de richtlijn wordt afgeweken, dient dit – indien relevant – in overleg met de patiënt te gebeuren. Afwijkingen van de richtlijn dienen altijd beargumenteerd en gedocumenteerd te worden.

Speciale richtlijnen 

Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1 
Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage van Orthopedische Expertises 
Aanbeveling Werkwijze behandeling orthopedische infecties, 2015 
NOV Leidraad bij de 6e Editie AMA Guides van de CIA per 1 mei 2015